Joomla project supported by best poker sites.
Drukuj
 
 
 
 

 FUNDACJA CHARYTATYWNA STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW W KANADZIE

THE CHARITABLE FOUNDATION OF THE POLISH COMBATANTS' ASSOCIATION IN CANADA

 
 NASZA MISJA:
 
Fundacja Charytatywna Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie to duchowy i materialny testament byłych żołnierzy II Wojny Światowej zamieszkałych w Kanadzie.
 
ZADANIA FUNDACJI:
 
- zabezpieczenie dorobku kulturowego i społecznego byłych żołnierzy polskich osiadłych w Kanadzie.
- kultywowanie wśród Polonii, a w szczególności wśród młodego pokolenia, ducha polskich tradycji narodowych i kombatanckich oraz historii walk Żołnierza Polskiego.
- szerzenie i pogłębianie wśród Polonii i społeczeństwa kanadyjskiego znajomości kultury polskiej i jej wkładu do kultury światowej.
- udzielanie pomocy i opieki inwalidom i ich rodzinom.
- udzielanie pomocy finansowej instytucjom polonijnym w Kanadzie, jak: szkoły, wydziały uniwersyteckie, biblioteki, wydawnictwa itd.
- popieranie studiów i badań nad historią żołnierzy polskich osiadłych w Kanadzie oraz wydawnictw tego dotyczących.
- utrzymanie łączności kulturowej z Narodem Polskim, obronę jego interesów i dobrego imienia oraz szerzenie prawdy historycznej o   Polsce.
- czynne działanie na rzecz pomocy, szczególnie charytatywnej, dla Polski wolnej, niezależnej i demokratycznej.
- udzielanie pomocy studentom i naukowcom z Polski studiującym w Kanadzie.
- udzielanie pomocy studentom kanadyjskim polskiego pochodzenia studiującym w Polsce.
 
Na Walnym Zebraniu Fundacji, które odbyło się w Winnipeg MB w dniu 19 marca 2016 roku, został wybrany nowy Zarząd. Przegłosowano również wniosek, aby siedzibę Fundacji przenieść do Ottawy. Pragnę serdecznie podziękować poprzednim zarządom za wykonaną przez nie ogromną pracę. Szczególnie dziękuję Pani Janinie Rekrut i jej zespołowi za pomoc udzieloną wielu polskim organizacjom w Kanadzie jak i w Polsce. Brawo dla wszystkich! Jest intencją tego Zarządu, aby nadal zachować język polski, historię, kulturę i dziedzictwo społeczne Polaków w Kanadzie i za granicą. Będziemy wspierać i zapewniać pomoc finansową dla polskich organizacji, polskich inwalidów, sierot w Kanadzie i za granicą. Wszystkie dotacje na fundusz ogólny Fundacji lub przekazywane na poszczególne cele są potwierdzane pokwitowaniem podatkowym. Proszę pamiętać, że wszystkie donacje podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 5 %. Dziękujemy bardzo za wsparcie, którego doświadczaliśmy od Państwa w przeszłości i prosimy Was o dalsze wspieranie naszych działań. W imieniu członków Zarządu składam serdeczne życzenia dla wszystkich!
 
MISSION STATEMENT:
 
The Charitable Foundation of the Polish Combatants' Association in Canada is a spiritual and material testament of the former soldiers of World War II residing in Canada.
 
THE OBJECTIVES OF THE FOUNDATION:
 
- protecting cultural and social traditions of former Polish soldiers living in Canada.
- cultivating among the Polish community, and especially among the younger generation, the spirit of national traditions of Polish veterans as well as the history of Polish Soldiers fighting in defense of freedom.
- transmitting and deepening among the Polish community and Canadian society knowledge of Polish culture and its contribution to world culture.
- providing assistance and care to the disabled and their families.- providing financial assistance to institutions in the Polish community in Canada, such as schools, university faculties, libraries, publishers, etc.
- promoting the study and research of the history of Polish soldiers living in Canada and publications on this topic.
- maintaining cultural ties with the Polish nation, its defense of interests and good reputation, with the focus of ensuring the historical truth about Poland.
- actively assisting, especially by charitable means, a free, independent and democratic Poland.- assisting students and researchers from Poland, studying in Canada.
- assisting Canadian students of Polish background, studying in Poland.
 
At the Annual General Meeting of the Foundation, held in Winnipeg MB, on March 19, 2016 a new Board of Directors was elected and a motion was also approved to move the headquarters of the Foundation to Ottawa. I wish to acknowledge the tremendous work carried out by the previous boards, and in particular, thank Mrs. Janina Rekrut and her team for helping so many Polish organizations here in Canada and in Poland. Bravo to all!! It is the intent of this Board to continue to preserve the Polish language, history, culture and social heritage of Poles settled in Canada and abroad. We will continue to promote and provide financial assistance to Polish organizations, including Polish invalids, orphans in Canada and abroad. All donations toward the Foundations's general fund or specific objectives will receive and income tax receipt. Please note that all donations are subject to a 5% administration fee. Thank you very much for your past support and we look forward to receiving your support in the future. On behalf of all the members of the Board, best wishes to everyone!
 
Skład nowego Zarządu/New members of the Board of Directors:
 
Józef Semrau, Przewodniczący/Chair
Andrzej Ruta, Vice-Przewodniczący/Vice-Chair
Elżbieta Komsta, Sekretarz/Secretary
Barbara Gadomska-Ruta, Skarbnik/Treasurer
Janina Rekrut, Dyrektor/Director
Henry Lang, Dyrektor/Director
Franciszka Majerska, Dyrektor
Jerzy Bibik, Dyrektor/Director
Marek Kiejna, Dyrektor/Director
Wieslaw Kuran, Dyrektor/Director
 
Fundacja Charytatywna Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.
The Charitable Foundation of the Polish Combatants' Association in Canada, Inc. (CFPCA)
379 Waverley Street, Ottawa ON K2P 0W4
Charitable Registration Number: BN: 89600 7572 RR0001
2012. SPKcanada.com - All rights reserved
Joomla Templates